Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2019/III

28-06-2019

Uchwała Nr 16/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 czerwca 2019 r.
|w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług serwisowych dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019r. poz. 1020), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 czerwca 2019 r. Prezesa NFZ i po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyraża zgodę na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 r. umowy o świadczenie usług serwisowych dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ z firmą NIVER Sp. z o.o., ul. Cementowa 12 B, 91-859 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448344 

- na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
    Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 28.06.2019 11:40
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności