Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2003

01-10-2003

Uchwała Nr 18/2003
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Delegatury Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art.41 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz.391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje :

§ 1.

Niniejszym wyraża się zgodę na :

1. zaprzestanie wykorzystywania nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej , przy ulicy Sienkiewicza 6A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 52/7 o powierzchni 30a85m2 , zabudowanej budynkiem o powierzchni 918m2 ,dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą Kw nr 19570, na siedzibę Delegatury Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Dąbrowie Górniczej oraz złożenie deklaracji jej zwrotu z dniem zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 2, w celu odwołania darowizny przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza,

2. zawarcie z Gminą Dąbrowa Górnicza umowy użyczenia na czas nie określony nieruchomości zabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Dąbrowskiego (budynek po byłym Sądzie Pracy), na nową siedzibę Delegatury Oddziału.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna - Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności