Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2020/IV

21-12-2020

UCHWAŁA Nr 18/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania stałego Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kryteriów jakościowych w alokacji środków przeznaczanych na świadczenia opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) oraz § 13 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się stały Zespół Problemowy Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kryteriów jakościowych w alokacji środków przeznaczanych na świadczenia opieki zdrowotnej, w składzie:

  1. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Przewodnicząca,
  2. Anna Karczmarz,
  3. Joanna Jończyk,
  4. Jarosław Janas,

 - zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Zespół przeprowadzi pogłębioną analizę oraz przedstawi Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia opinię i rekomendacje w sprawie wzrostu udziału kryteriów jakościowych w alokacji środków finansowych przeznaczanych na opiekę zdrowotną, stosowanych w szczególności do kontroli realizacji skuteczności działalności Funduszu.

§ 3.

Członkowie Zespołu przy wykonywaniu czynności, o których mowa w § 2, są uprawnieni do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych oraz wglądu we wszelkie dokumenty związane z działalnością Funduszu.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zastępców, dyrektorów oddziałów wojewódzkich, kierujących komórkami organizacyjnymi Centrali lub innych pracowników NFZ, a także może, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, powołać ekspertów zewnętrznych w celu opracowania opinii lub ekspertyzy w sprawach rozpatrywanych przez Zespół.

§ 5.

Zespół będzie przedstawiał Radzie Funduszu na jej posiedzeniach informacje o wynikach swoich prac, nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

 


1) Regulamin działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik do uchwały Rady NFZ Nr 10/2020/IV z dnia 21 października 2020 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 21.12.2020 16:15
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności