Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2021/IV

16-07-2021

UCHWAŁA Nr 18/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5, art. 115 ust. 3 i art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1), zwanej dalej Ustawą, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2021 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, postanawia pokryć z funduszu zapasowego stratę netto Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 2.395.911.933,28 zł (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote, dwadzieścia osiem groszy), wykazaną w łącznym sprawozdaniu finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zatwierdzonym przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 128 ust. 4 Ustawy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

                                                                                            


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.07.2021 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności