Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2019/III

11-07-2019

Uchwała Nr 19/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 i art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)) zwanej dalej Ustawą, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 2 lipca 2019 r. wniosku Prezesa NFZ, postanawia przeznaczyć na fundusz zapasowy zysk netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r. w kwocie 467.055.048,- (czterysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) złotych, wykazany w łącznym sprawozdaniu finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 r., zatwierdzonym przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 128 ust. 4 Ustawy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
    Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 11.07.2019 15:45
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności