Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2021/IV

16-07-2021

UCHWAŁA Nr 19/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2021 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok" do uchwały Nr 16/2020/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.2 oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

                                                                                            


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 2/2021/IV z dnia 27 stycznia 2021 r., Nr 3/2021/IV z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 9/2021/IV z dnia 26 maja 2021 r. oraz Nr 14/2021/IV z dnia 23 czerwca 2021 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.07.2021 00:00
Aktualizacja informacji: 16.07.2021 14:43
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności