Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 20/2014/II

15-09-2014

Uchwała Nr 20/2014/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdaniadziałalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2014 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 2 września 2014 r. wniosku Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2014 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2014 roku.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2014 roku oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2014 roku " stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder

1 Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6,  poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842  Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203,  Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342, 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646, 1650, z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1138.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 15.09.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.09.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności