Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 21/2019/III

19-07-2019

UCHWAŁA Nr 21/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 lipca 2019 r.
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Andrzeja Jacyny ze stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z wnioskiem Ministra Zdrowia skierowanym do Rady w dniu 17 lipca 2019 r. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża pozytywną opinię w sprawie odwołania Prezesa NFZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 19.07.2019 11:10
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności