Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 2/2018/III

08-03-2018

UCHWAŁA Nr 2/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności
Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2017 r.


Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.1)), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lutego 2018 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2017 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 08.03.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności