Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 2/2020/III

03-02-2020

Uchwała Nr 2/2020/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)1) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020 i 2338), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zawarcie w 2020 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia z firmą  USS DANBAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 41 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000073281, umowy najmu dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W, (działka nr 162/35 z obrębu o numerze 30), dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (IV Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KR1P/00297837/9, na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 - na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
   Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 03.02.2020 15:29
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności