Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 22/2003

10-10-2003

Uchwała Nr 22/2003
Rady Narodowego funduszu Zdrowia

z dnia 10 października 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268) w związku z art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 2, poz. 16 i Nr 130, poz. 1188)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnia Przewodniczącego Rady do wykonywania uprawnień kierownika jednostki, przewidzianych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743), do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe kas chorych za I kwartał 2003 roku oraz oddziałów i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2003 r., a w szczególności do:
1) powołania komisji przetargowej, zwanej dalej "komisją",
2) nadania komisji regulaminu pracy,
3) powoływania i odwoływania członków komisji,
4) powoływania i odwoływania przewodniczącego oraz sekretarza komisji spośród członków komisji.
5) zasięgania opinii biegłych (rzeczoznawców) na wniosek przewodniczącego komisji,
6) zatwierdzania, przedstawionych przez komisję, propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
7) podejmowania decyzji o wykluczeniu wykonawców, o odrzuceniu oferty, o unieważnieniu postępowania, o stwierdzaniu nieważności czynności podjętej z naruszeniem prawa, lub o powtórzeniu przez komisję unieważnionej czynności, podjętej z naruszeniem prawa,
8) rozpatrywania protestów złożonych przez wykonawców.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Prof. dr hab. Elżbieta Chojna - Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności