Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 22/2019/III

12-09-2019

UCHWAŁA Nr 22/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)) , Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 3 września 2019 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2019 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752, 1078, 1394 i 1590.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 12.09.2019 12:28
Aktualizacja informacji: 12.11.2019 09:32
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności