Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 22/2021/IV

16-07-2021

UCHWAŁA Nr 22/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów o świadczenie usług konserwacji i subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na skorzystanie z praw opcji

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, wyraża zgodę na:
1) zawarcie w 2021 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia aneksów do umów o świadczenie usług subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia nr 32/2019 oraz nr 34/2019,
2) złożenie w 2021 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia oświadczeń woli o skorzystaniu z praw opcji przewidzianych w:
a) §15 umowy nr 32/2019 i §15 umowy nr 34/2019, wskazanych w pkt 1;
b) §15 umowy nr 31/2019 i §15 umowy nr 33/2019, obejmujących świadczenie usług konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

                                                                                            


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.07.2021 00:00
Aktualizacja informacji: 16.07.2021 14:52
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności