Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2003

05-12-2003

Uchwała Nr 23/2003
z dnia 27 listopada 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonej w Wałbrzychu przy ul. Reja 1

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 oraz Nr 135, poz. 1268), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 475 o powierzchni 3.715 m2 (słownie: trzy tysiące siedemset piętnaście metrów kwadratowych), położonej w Wałbrzychu przy ulicy Reja nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34501.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Janusz Zaleski


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 5.12.2003 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.12.2003 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności