Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2019/III

12-09-2019

UCHWAŁA Nr 23/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 i 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm 2)), zwanej dalej ustawą, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. i za 2020 r. (to jest: jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich i Centrali Funduszu oraz rocznych łącznych sprawozdań finansowych Funduszu), przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzgodnieniu z Zastępcą Prezesa NFZ  ds. Operacyjnych pełniącym obowiązki Prezesa Funduszu, powierza Dyrektorowi Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali Funduszu  następujące czynności w postępowaniu, o którym mowa w § 1:

1) powołanie komisji przetargowej,

2) powoływanie i odwoływanie członków komisji przetargowej,

3) podejmowanie decyzji w sprawie zasięgnięcia opinii biegłego (rzeczoznawcy) na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej,

4) podejmowanie, na wniosek komisji przetargowej  decyzji o:

a) wystąpieniu do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

b) wykluczeniu wykonawców lub odrzuceniu ofert,

5) zatwierdzanie modyfikacji treści dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

6) zatwierdzanie przygotowanego przez komisję przetargową projektu odpowiedzi w sprawie złożonego odwołania,

7) podpisywanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami,

8) podpisywanie pism w związku z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a także potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym odpowiedź na odwołanie wymaga akceptacji Rady Funduszu.

§ 3.

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali Funduszu przedstawi Radzie Funduszu w terminie do 31 października 2019 r., opracowany przez komisję przetargową, projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, celem zatwierdzenia.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają odpowiednie zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 35/2015/BAG Prezesa NFZ z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz regulaminu pracy komisji przetargowych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 3).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
   Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752, 1078, 1394 i 1590.

2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U.  z 2018 r. poz. 1603, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 .

3) Powołane zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 13/2016/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 12.09.2019 12:40
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności