Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2021/IV

16-07-2021

UCHWAŁA Nr 23/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ oraz uwzględniając dodatkowe informacje otrzymane na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2021 r., wyraża zgodę na podjęcie w 2021 r. przez NFZ czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również udzielanie w tym celu niezbędnych pełnomocnictw
- na warunkach określonych w tym wniosku i załączonym projekcie specyfikacji warunków zamówienia.

§2.

1. Zgody Rady Narodowego Funduszu Zdrowia wymaga zmiana specyfikacji warunków zamówienia lub umowy, o których mowa w § 1, lub ich projektów, w zakresie istotnych postanowień obejmujących przedmiot zamówienia, termin jego realizacji, wynagrodzenie wykonawcy oraz maksymalna kwota zobowiązań NFZ.
2. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia o wszelkich zmianach dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

                                                                                            


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.07.2021 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności