Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2019/III

12-09-2019

UCHWAŁA Nr 24/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 września Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ, wyraża zgodę na przeniesienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 r. na rzecz Miasta Kielce, na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ prawa własności nieruchomości położnej w Kielcach przy ul. Wrzosowej (działka nr 1492/7, obręb: 0024,10124, M. Kielce) o powierzchni 1,2420 ha dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00143130/1,

- w zamian za przeniesienie przez Miasto Kielce na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia prawa własności nieruchomości:

1) położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza (działka nr 41/10, obręb: 266101_1.0024,10124, M. Kielce) o powierzchni 0,5452 ha dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00069618/3,

2) położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego (działka nr 1319/39, obręb: 266101_1.0017, 10117, M. Kielce) o powierzchni 0,0072 ha dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00069618/3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
    Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752, 1078, 1394 i 1590.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 12.09.2019 12:47
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności