Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2021/IV

16-07-2021

UCHWAŁA Nr 24/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992) oraz w związku z decyzjami Ministra Zdrowia z dnia 15 marca i 14 czerwca 2021 r. wydanymi w trybie art. 11h ust. 2 pkt 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.2), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lipca 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zawarcie w 2021 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia aneksu do umowy Nr 15/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

                                                                                            


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981 i 1023.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.07.2021 10:51
Aktualizacja informacji: 16.07.2021 14:56
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności