Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 25/2019/III

12-09-2019

UCHWAŁA Nr 25/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 11 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ oraz autopoprawki do tego wniosku z dnia 2 września 2019 r., zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok" do uchwały Nr 27/2018/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.2) oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                           Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752, 1078, 1394 i 1590.

2) Powołana uchwała została zmieniona uchwałami Rady Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 5/2019/III z dnia 15 marca 2019 r., Nr 10/2019/III z dnia 23 maja 2019 r., Nr 15/2019/III z dnia 26 czerwca 2019 r. i Nr 20/2019/III z dnia 10 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 12.09.2019 12:52
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności