Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 25/2021/IV

13-08-2021

UCHWAŁA Nr 25/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 10 sierpnia  2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992) oraz § 11 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 10/2020/IV z dnia 21 października 2020 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lipca 2021 r. Zastępcy    Prezesa    Narodowego    Funduszu    Zdrowia    ds.    Medycznych    działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym wskazanym w uchwale Nr 23/2021/IV Rady Narodowego Funduszy Zdrowia z dnia 14 lipca 2021 r. możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 13.08.2021 13:13
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności