Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 26/2017/III

15-12-2017

UCHWAŁA Nr 26/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku przekazanego 6 grudnia 2017 r. przez Zastępcę Prezesa NFZ do spraw Medycznych wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ, zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok" do uchwały Nr 29/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.1)  oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Powołana uchwała została zmieniona uchwałą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 1/2017/III z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 5/2017/III z dnia 14 marca 2017 r., Nr 8/2017/III z dnia 18 maja 2017 r. i Nr 20/2017/II z dnia 14 września 2017 r. 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Aktualizacja informacji: 15.12.2017 13:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności