Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 26/2018/III

21-11-2018

UCHWAŁA Nr 26/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na potrzeby
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 13 listopada 2018 r. wniosku Prezesa NFZ, wyraża zgodę na odpłatne nabycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 r. na potrzeby Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0203 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego, oznaczonej, jako działka nr 9/5 w obrębie 43b, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00180237/7, z jednoczesnym ustanowieniem na tej nieruchomości: 1) nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie oraz 2) służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 9/7 w obrębie 43b.

- za cenę i na warunkach określonych we wniosku Prezesa NFZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 21.11.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności