Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 26/2019/III

11-10-2019

UCHWAŁA Nr 26/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 10 października 2019 r.
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywie opiniuje kandydaturę Pana Adama Niedzielskiego na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 11.10.2019 14:16
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności