Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 27/2006/I

30-08-2006

Uchwała Nr 27/2006/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2006 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2006 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 30.08.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.08.2006 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności