Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 27/2017/III

15-12-2017

UCHWAŁA Nr 27/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku przekazanego 6 grudnia 2017 r. przez Zastępcę Prezesa NFZ do spraw Medycznych wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ, przyjmuje Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia rekomenduje Prezesowi NFZ politykę centralizacji zakupów przy realizacji planu, o którym mowa w §1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Aktualizacja informacji: 15.12.2017 13:10
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności