Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2018/III

20-12-2018

UCHWAŁA Nr 28/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności
Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 grudnia 2018 r. Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 20.12.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności