Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2019/III

18-10-2019

UCHWAŁA Nr 28/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1) Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 11 października 2019 r., wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.10.2019 14:31
Aktualizacja informacji: 21.10.2019 08:51
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności