Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2021/IV

16-09-2021

UCHWAŁA Nr 28/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559) oraz art. 52 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia zatwierdza przedstawioną w dniu 2 września 2021 r. przez Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali Funduszu specyfikację warunków zamówienia na Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.-31.12.2021 r. i za okres od 01.01.-31.12.2022 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ z opcją przedłużenia na kolejny dwuletni okres.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 16.09.2021 14:42
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności