Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 29/2007

06-09-2007

Uchwała Nr 29/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.


Po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 23 sierpnia 2007 r. wniosku Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2007 r." i pismo Prezesa NFZ z dnia 29 sierpnia 2007 r.,(znak NFZ/CF/GPF/07/08/0027-077-0375-KwI) do Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje się okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2007 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca Prezesowi NFZ wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem o wyjaśnienie rozbieżności między liczbą ubezpieczonych, opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne po II kwartale 2006 r. i po II kwartale 2007 r. i przedstawienie Radzie Funduszu informacji w tej sprawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr GRYZA


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 6.09.2007 r. Grzegorz Furgał
Ostatnio zapisany: 17.09.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności