Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 29/2019/III

24-10-2019

UCHWAŁA Nr 29/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 i 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia zatwierdza przedstawioną w dniu 16 października 2019 r. przez Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Centrali NFZ  specyfikację istotnych warunków zamówienia na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 i 2020 r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.10.2019 14:47
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności