Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 29/2021/IV

16-09-2021

Uchwała Nr 29/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w specyfikacji warunków zamówienia na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992) oraz w związku z § 2 uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w zamówieniu na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 września 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, wyraża zgodę na wprowadzenie wskazanych w tym wniosku zmian w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do specyfikacji warunków zamówienia na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 16.09.2021 14:46
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności