Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 30/2019/III

24-10-2019

UCHWAŁA Nr 30/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1) Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 16 października 2019 r. wniosku Prezesa NFZ, zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok" do uchwały Nr 27/2018/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.2) oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

2) Powołana uchwała została zmieniona uchwałami Rady Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 5/2019/III z dnia 15 marca 2019 r., Nr 10/2019/III z dnia 23 maja 2019 r., Nr 15/2019/III z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 20/2019/III z dnia 10 lipca 2019 r. i Nr 25/2019/III z dnia 11 września 2019 r.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.10.2019 15:26
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności