Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 30/2021/IV

22-10-2021

UCHWAŁA Nr 30/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285, 1292, 1559 i 1773), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 11 października 2021 r. wniosku Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 22.10.2021 08:07
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności