Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 31/2019/III

02-12-2019

UCHWAŁA Nr 31/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 listopada 2019 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia wniesionym do Rady Funduszu w dniu 20 listopada 2019 r., Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Filipa Piotra Nowaka na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Operacyjnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                        Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.12.2019 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności