Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 31/2021/IV

22-10-2021

UCHWAŁA Nr 31/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Racławickiej w Krakowie służebnością przesyłu

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285, 1292, 1559 i 1773), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 października 2021 r. Zastępcy Prezesa NFZ do spraw Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, wyraża zgodę, na warunkach określonych w tym wniosku, na odpłatne obciążenie przysługującego Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Racławickiej 56A w Krakowie (działka nr 17/2 obręb K-45, jednostka ewidencyjna Krowodrza), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Pogórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/0019803/9, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie, służebnością przesyłu polegającą na prawie utrzymywania na nieruchomości obciążonej rurociągu ciepłowniczego, na trasie jego aktualnego przebiegu oraz przeprowadzania prac eksploatacyjnych, tj. napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wyprowadzania nowych urządzeń ciepłowniczych w celu przyłączenia nowych odbiorców, jak również stałego dostępu, obejmującego możliwość przejazdu i przechodu do wyżej wymienionych urządzeń ciepłowniczych, także sprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac eksploatacyjnych, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt tej spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 22.10.2021 08:39
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności