Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 3/2020/III

03-02-2020

UCHWAŁA Nr 3/2020/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 23 stycznia 2020 r. wniosku Prezesa NFZ, przyjmuje Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

     § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
  Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 03.02.2020 15:33
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności