Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 3/2020/IV

01-09-2020

Uchwała Nr 3/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jedn. Regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 30/2007/I Rady NFZ z dnia 30 sierpnia 20071)) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wybiera Panią Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        Przewodniczący

                                                                           Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                              Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr 29/2010/II Rady NFZ z dnia 29 listopada 2010 r. i Nr 8/2015/III z dnia 23 czerwca 2015 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.09.2020 10:47
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności