Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 33/2014/II

19-12-2014

Uchwała Nr 33/2014/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdaniadziałalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2014 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 10 grudnia 2014 r. wniosku Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ  o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2014 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2014 roku.

2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2014 roku oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2014 roku " stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder

1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6,  poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842  Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203,  Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342, 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646, 1650, z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491.

 

Wszystkie aktualności