Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 33/2019/III

02-12-2019

UCHWAŁA Nr 33/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia  26 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. i 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po zapoznaniu się z czynnościami Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Centrali NFZ oraz Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. i 2020 r., a także po rozpatrzeniu przedstawionej w dniu 20 listopada 2019 r. propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, wybiera ofertę złożoną przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2558.

§ 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnia Prezesa NFZ do zawarcia umowy dotyczącej zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadach i w terminach wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
        Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.12.2019 14:44
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności