Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 34/2019/III

02-12-2019

UCHWAŁA Nr 34/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia  położonej w Bydgoszczy przy ul. J. Słowackiego 3

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)), w zw. z art. 55a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2024, z późn. zm.2))  Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 listopada 2019 r. Prezesa NFZ, wyraża zgodę na przeniesienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w trybie art. 55a ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 495 m2, położonej w Bydgoszczy przy ul. J. Słowackiego nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze BY1B/00031765/3

- na warunkach określonych w tym wniosku, w zakresie dotyczącym tej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1039, 1571 i 1655).

§ 2.

W uchwale Nr 12/2018/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonych w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza 15 oraz przy ul. J. Słowackiego 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonych w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza 15”;

2)  w § 1:

a) w pkt 1 skreśla się wyraz „oraz”,

b) uchyla się pkt 2).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady  
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.12.2019 14:52
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności