Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 37/2019/III

23-12-2019

Uchwała Nr 37/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.1)) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019r. poz. 1020 i z 2020, poz. 2338), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 grudnia 2019 r. Prezesa NFZ i po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyraża zgodę na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 r. umowy na zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek, z firmą SoftwareOne Polska sp z
o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405395 

- na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady
  Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 23.12.2019 14:54
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności