Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2015/II

20-03-2015

Uchwała Nr 4/2015/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdaniadziałalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 r.

 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 10 marca 2015r. wniosku Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder

1)Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6,  poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842  Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203,  Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342, 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646, 1650, z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491, 1831.

źródło - Biuro Rady Funduszu

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.03.2015 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności