Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2018/III

08-03-2018

UCHWAŁA Nr 4/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie
asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.1)) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego 19 stycznia 2018 r., wniosku, uzupełnionego pismem z dnia 23 lutego 2018 r. Zastępcy Prezesa NFZ do spraw Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ i po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyraża zgodę na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 r. umowy o świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle, z wykonawcą Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawiej 55 w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020081
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 08.03.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności