Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2020/III

03-02-2020

Uchwała Nr 4/2020/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw i przejęcia obowiązków

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020 i 2338), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 stycznia 2020 r. Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zawarcie w 2020 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako cesjonariusza, na potrzeby Centrali NFZ, umowy cesji praw i przejęcia obowiązków cedenta to jest Skarbu Państwa - Prokuratury Krajowej w Warszawie wynikających z trzech umów najmu zawartych ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, dotyczących nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, (działka nr 14/6 o powierzchni 4.3898 ha z obrębu o numerze 146505_8.0102), dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa (VII Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WA2M/00137924/3

 - na warunkach określonych w tym wniosku i projekcie umowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 03.02.2020 15:37
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności