Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2021/IV

08-03-2021

UCHWAŁA Nr 4/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1), w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lutego 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zawarcie w 2021 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

1) umowy o świadczenie usług kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z wykonawcą: Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000226167,

2) umowy o świadczenie usług kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z wykonawcą: CCIG Group Sp. z o. o, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000469595

- na warunkach określonych w tym wniosku i załączonych do niego projektach umów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

 


1 Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz w Dz. U. z 2021r. poz. 97 i 159.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 08.03.2021 16:14
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności