Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2022/IV

18-03-2022

UCHWAŁA Nr 4/2022/IV 
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 z dnia 16 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 marca 2022 r. Prezesa NFZ, zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok" do uchwały Nr 39/2021/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r. oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64 i 91.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.03.2022 13:32
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności