Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2020/III

03-02-2020

Uchwała Nr 5/2020/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji do oprogramowania Oracle 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019r. poz. 1020 i z 2020, poz. 2338), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 stycznia 2020 r. Prezesa NFZ i po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyraża zgodę na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2020 r. umowy o świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji do oprogramowania Oracle, z firmą T-SYTEMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405395 

- na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
   Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 03.02.2020 15:47
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności