Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2020/IV

15-09-2020

Uchwała Nr 5/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.  

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 29 czerwca 2020 r. wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmuje Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                          Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 15.09.2020 12:25
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności