Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2021/IV

16-03-2021

UCHWAŁA Nr 5/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia12 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 marca 2021 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2020 roku, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2020r. poz. 97 i 159.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.03.2021 09:54
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności