Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 6/2019/III

01-04-2019

Uchwała Nr 6/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług utrzymania Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm. 1)) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 22 marca 2019 r. wniosku Prezesa NFZ i po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wyraża zgodę na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 r. czterech umów o świadczenie usług konserwacji i subskrypcji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ:

1) z konsorcjum firm: a) KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. 1 Maja 133, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345075, b) ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391 - dwie umowy dotyczące odpowiednio konserwacji i subskrypcji,

2) z firmą KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, wymienioną w pkt 1a) - dwie umowy dotyczące odpowiednio konserwacji i subskrypcji - na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
                          

                                                                                            Rudolf Borusiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 01.04.2019 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności